20 de març de 2014

Centres que, transitòriament,imparteixen el curs de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior

RESOLUCIÓ ENS/592/2014, d'11 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que, transitòriament,imparteixen el curs de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior durant el curs 2013-2014.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6586/1344948.pdf