20 de març de 2014

Centres que imparteixen el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior

RESOLUCIÓ ENS/593/2014, d'11 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que imparteixen el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior durant el curs 2013-2014.

http://portaldogc.gencat

.cat/utilsEADOP/PDF/6586/1345002.pdf