16 de juliol de 2015

S’aproven les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2015-2016

Resolució de 14 juliol de 2015 per la qual s’aproven les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2015-2016


D’acord amb el Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5844, de 24 de març), correspon a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per mitjà de la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació, definir les línies generals d’actuació, pautes de funcionament i criteris d’avaluació dels serveis educatius a què fa referència el Decret 155/1994, de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d’agost, i coordinar les actuacions impulsades per les diverses unitats administratives.

L’eix 2 del Pla de Govern 2013-2016, dedicat a la cohesió social i als serveis d’interès públic, recull els objectius d’enfortir i d’impulsar l’excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat d’oportunitats i reduint els índexs d’abandó escolar.

Vista la proposta formulada per la unitat directiva corresponent, sens perjudici de les competències del Consorci d’Educació de Barcelona en matèria de gestió dels serveis educatius ubicats a la ciutat de Barcelona i ateses les atribucions que em confereix l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Primer.- Aprovar les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2015-2016.

Segon.- Les directrius es poden consultar a: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/IniciIntranet

Tercer.- Per a la seva aplicació a l’àmbit de la ciutat de Barcelona, correspon al Consorci d’Educació l’adaptació i el desenvolupament del contingut de les directrius.

Barcelona, 14 de juliol de 2015

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general