16 de juliol de 2015

Nomenament d'inspectors en cap de les inspeccions territorials d'educació a Catalunya

RESOLUCIÓ ENS/1560/2015, de 3 de juliol, de nomenament d'inspectors en cap de les inspeccions territorials d'educació a Catalunya.

Per la Resolució ENS/1068/2015, de 18 de maig (DOGC núm. 6879, de 26.5.2015), es va aprovar la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, dels càrrecs d’inspector/a en cap de les inspeccions territorials del Departament d'Ensenyament.
Vistos els informes emesos pel subdirector general de la Inspecció d'Educació i pels directors/res dels serveis territorials corresponents, d'acord amb el que estableixen els articles 7 i 10 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Educació, i l'article 96 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
D'acord amb el que disposen el Decret 266/2000, de 31 de juliol, i la base 7 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1068/2015, de 18 de maig,


Resolc:

—1 Nomenar inspectors en cap de les inspeccions territorials que en cada cas es detallen els funcionaris que s'indiquen a l'annex 1.
—2 Declarar deserts els llocs de treball que consten a l'annex 2, atès que no hi ha hagut concurrents.
—3 La presa de possessió en el càrrec tindrà efectes del dia 1 de setembre de 2015.
—4 Amb la publicació al DOGC d'aquesta Resolució es donen per notificades les persones interessades a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de juliol de 2015

Irene Rigau Oliver
Consellera d'Ensenyament


Annex 1
Inspectors en cap

Codi
Inspecció territorial
Inspector/a en cap
08900036RTY
Barcelona
Xavier CHAVARRIA NAVARRO
08900037RTY
Barcelona Comarques
Jordi ROCA ARMENGOL
08900100RTY
Baix Llobregat
Ramon MASRIERA TURRÓ
08900444RTY
Vallès Occidental
Josep PLANCHERIA ROSET
17900007RTY
Girona
Josep XIRGU FARNÉS
25900007RTY
Lleida
Josep Maria VERA MUR
43900008RTY
Tarragona
Valero CAMPS BIGORRAAnnex 2
Llocs de treball deserts per absència de candidats

Codi
Inspecció territorial
08977133RTY
Catalunya Central
43900243RTY
Les Terres de l'Ebre