20 de març de 2014

Currículum del cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària.

DECRET 37/2014, de 18 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6586/1344888.pdf