12 de juliol de 2016

Encàrrec per a la gestió de projectes URV

ANUNCI pel qual es fa públic un encàrrec per a la gestió de projectes inclosos dins un conveni acord marc de col·laboració amb la Diputació de Tarragona.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7160/1514924.pdf