11 d’abril de 2016

Resolució que estableix l'oficialitat de diversos títols de Doctor Màster i Grau

Resolució de 30 de març de 2016, de la Secretaría General de Universidades, per la que es publica l'Acord del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2016, pel que s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màster, Graus i Doctor i  i la seva inscripció al Registro de Universidades, Centros y Títulos. BOE núm. 87 de 11 d'abril de 2016