9 de setembre de 2014

EDICTE pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

EDICTE d’1 de setembre de 2014, pel qual se sotmet a informació
pública el Projecte de decret de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. DOGC Número 6703 Data 09/09/2014.