10 de juliol de 2014

Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya.

EDICTE de 9 de juliol de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya.
Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d’elaboració de l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya, se sotmet a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest edicte al DOGC, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Els interessats poden examinar l’Avantprojecte de llei als serveis centrals, als serveis territorials i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, i formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.Barcelona, 9 de juliol de 2014M. Jesús Mier i Albert

Secretària general