27 de març de 2014

CCOO aconsegueix fer extensiva la sentència favorable a percebre la part devengada de la pga extra de nadal de 2012 a tots els funcionaris de l'Ajuntament de Pineda

CCOO aconsegueix fer extensiu als funcionaris de l’Ajuntament de Pineda de Mar la sentència favorable a percebre la part devengada de la paga extraordinària de Nadal de 2012

El passat 21 de febrer, el jutjat de lo social número 1 de Mataró, va sentenciar a favor pel cobrament de la part devengada dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Pineda de Mar presentat per un altre sindicat d’acord amb CCOO.


Una vegada rebuda la sentència, els delegats i delegades de CCOO es van reunir amb els responsables de Recursos Humans del consistori i mitjançant negociació es va acordar fer extensiu aquesta paga extraordinària als funcionaris i funcionàries públics de l’Ajuntament  mitjançant un acord de bestreta que serà signat durant els propers dies i que s’executarà a finals del mes d'abril coincidint amb el pagament de les nòmines.

Des de la Secció Sindical de FSC- CCOO considerem que aquest fet pot ser un precedent i que serà beneficiós per altres poblacions, que com la nostra, es veuen perjudicades perquè sols una part dels treballadors i treballadores municipals poden beneficiar-se d’una sentència favorable i entenem, que tot i que sigui una sentència que recull el personal laboral, pot fer-se extensiu a tot el personal doncs queda demostrat el dret a percebre aquesta paga. 

L'argumentació s'extreu directament de dita sentència que exposa literalment que

"el RD 20/12 entró en vigor el 15 de julio de 2012, por lo que su artículo 2, que prevé la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de 2012, no puede aplicarse retroactivamente, puesto que dicha paga forma parte del concepto de salario del trabajador, y parte de la misma ya se había devengado. Una interpretación distinta serià claramente contraria al articulo 9.3 CE, que prevé la irretroactividad de las disposiciones sancionadora no favorables o restrictivas de derechos individuals. Por tanto, la aplicación del artículo 2 del RD20/12 debe afectar únicamente al salario que aún no haya sido devengado."